Meniu

Teisės aktai ir kiti dokumentai

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio socialinių paslaugų srities darbuotojų kompetencijų tobulinimo tvarkos aprašas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio mokytojų ir pagalbos mokiniu specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Darbuotojų dalyvavimo „Erasmus+“ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pagalbos vaikui savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo, jei vaikas serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio siuntimo į komandiruotes ir jų išlaidų apmokėjimo tvarka

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio švietimo pagalbos vaikui teikimo tvarkos aprašas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

 

Darbuotojų nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka

Turizmo renginių organizavimo tvarka

Darbuotojų bendravimo ir etikos taisyklės

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio inventorizacijos taisyklės

Kelmės Kūlverstuko lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklės

 

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
 3. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas. 2006-04-05 Lietuvos Respublikos Socialinės Apsaugos ir Darbo Ministro įsakymas Nr. A1-94 “Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo”  (Žin., 2006, Nr. 43-1571). Pakeitimai: (Žin., 2006, Nr. 113-4310; Žin., 2007, Nr. 32-1162; Žin., 2007, Nr. 81-3351; Žin., 2007, Nr. 140-5765; Žin., 2008, Nr. 142-5666; Žin., 2009, Nr. 18-736; Žin., 2010, Nr. 79-4099).
 4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“;
 5. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92 “Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo”
 6. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. T-16 ,,Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-49 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo“
 7. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. T-49 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
 8. Lietuvos Respublikos vyriausybė nutarimas 2006 m. birželio 14 d. Nr. 583  „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
 9. Socialinių paslaugų teikimo aprašas-2023-08-31
 10. Kelmės rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 3 d.potvarkis  Nr. M-29 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo, nutraukimo ir sustabdymo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“
 11. Kelmės  „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio direktoriaus įsakymas „Dėl Kelmės  „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio direktoriaus 2022 metų gruodžio 30 dienos įsakymo Nr. V-466 „Dėl Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo“
 12. LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS SU NEGALIA TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS

 

Sveikatos priežiūra:

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos taisyklės

 

 

Informacija atnaujinta — 2024 sausio 12 | << ATGAL

laisvos vietos

laisvos vietos

Projektai

Projektai

Programos

Programos

Konsult. pagalba

Konsult. pagalba

Steigėjas

Steigėjas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Įstaigos kodas 190113365
AB bankas „Swedbankas“
A. s. LT32 7300 0100 0252 7009

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Jolita Uljanovienė - direktorė

A. Mackevičiaus g. 21, 86131 Kelmė
Tel. +370 665 30 167
Tel. +370 616 09 833
El. paštas: labas@kulverstuko.lt

2024 © Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Versija neįgaliesiems